Cele statutowe

     

STATUT ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO


Tekst jednolity Statutu uchwalony przez XLI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego 22 listopada 2014 roku i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy postanowieniem z 23 lutego 2015 roku.


Art.5. Celem ZNP jest:
1) obrona godności, praw i interesów członków ZNP,
2) aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowanie w duchu tolerancji, poszanowanie praw, wolności i godności osobistej,
3) dążenie do powszechnej dostępności do oświaty i szkolnictwa wyższego na wszystkich ich etapach i stopniach,
4) dążenie do zapewnienia warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki,
5) tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju,
6) obrona publicznego charakteru oświaty i szkolnictwa wyższego,
7) wpływanie na kształt polityki społecznej i gospodarczej prowadzonej przez organy władzy rządowej i jednostki samorządu terytorialnego,
8) wpływanie na kształt aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki,
9) poprawa warunków życia i pracy członków ZNP,
10) udzielanie członkom ZNP i ich rodzinom pomocy materialnej,
11)udzielanie członkom ZNP pomocy prawnej,
12)przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród członków ZNP,
13) pogłębianie wiedzy członków ZNP,
14) rozwijanie działalności oświatowej, kulturalnej, turystyczno - krajoznawczej i sportowej,
15) inspirowanie i prowadzenie badań nad zawodem nauczycielskim oraz historią ZNP,
16) udział i organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów naukowych i oświatowych o tematyce związkowej i oświatowej w kraju i za granicą,
17) prowadzenie szkół, placówek oświatowych i wychowawczych, domów nauczyciela, placówek wypoczynkowo - leczniczych, sanatoriów, domów pomocy społecznej, działalności hotelarsko - gastronomicznej, wydawnictw pedagogicznych i związkowych,
18) prowadzenie bibliotek i czytelni, gromadzenie zbiorów, urządzanie wystaw,
19) reprezentowanie interesów członków ZNP na forum międzynarodowym,
20) pozyskiwanie nowych członków.


Art. 6. Osiągnięciu celów, o których mowa w art. 5, służyć będą w szczególności następujące formy i środki działania:
1) opiniowanie i uzgadnianie treści założeń oraz projektów aktów prawnych dotyczących oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki oraz praw, obowiązków i interesów członków ZNP,
2) opracowywanie i przedkładanie właściwym organom rządowym i jednostkom samorządu terytorialnego wniosków, opinii i stanowisk w sprawach oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, warunków pracy i bytu pracowników, emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie kompensacyjne oraz członków ich rodzin,
3) wyrażanie sprzeciwu wobec pracodawców naruszających interesy oraz prawa pracownicze i związkowe, w tym prowadzenie akcji protestacyjnych,
4) podejmowanie interwencji w przypadku konfliktów między pracownikiem a pracodawcą lub organem prowadzącym placówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, albo sprawującym nadzór pedagogiczny,
5) organizowanie szkoleń i kursów związkowych,
6) organizowanie i prowadzenie poradnictwa prawnego dla członków ZNP,
7) przyznawanie zapomóg losowych i zasiłków statutowych,
8) członkostwo w międzynarodowych organizacjach zrzeszających związki zawodowe pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpraca z tymi organizacjami,
9)prowadzenie działalności gospodarczej i udział w podmiotach prowadzących taką działalność,
10) zawieranie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcami, organami prowadzącymi placówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz organami władzy rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego,
11) prowadzenie szkoleń dla członków ZNP,
12) zwiększanie liczby pracodawców objętych działaniem ZNP,
13) zawieranie umów grupowego ubezpieczenia,
14) stosowanie wszelkich innych prawnie dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistniania celów ZNP.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska